Základná škola na Malinovského ul., Partizánske, Slovakia

Partizánske

Our city official website

 

Pripravený na budúce povolanie

- je projekt, ktorý bude realizovať asi 180 žiakov vo veku 13-14 rokov zo  základných škôl z 3 európskych krajín:

Collège la providence, Poitiers FRANCÚZSKO

Základná škola na Malinovského ul., Partizánske, SLOVENSKO

Institute comprensivo,  Giovanni XXIII, Cammarata, TALIANSKO

 

Projekt ich vtiahne do procesu OBJAVOVANIA SAMÝCH SEBA  a RôZNYCH POVOLANÍ z troch SEKTOROV EKONOMICKEJ AKTIVITY  ako aj VZDELANIA/ODBORNEJ CESTY  vedúcej k týmto POVOLANIAM,  s pomocou ich učiteľov, psychológov, kariérnych poradcov/ združení na kariérne poradenstvo, spoločností/firiem/fariem ( takže profesionálov, remeselníkov, umelcov zo skutočného sveta práce ).

Toto praktické spoznávanie SAMÝCH SEBA na jednej strane a PRACOVNÉ PORADENSTVO  na druhej strane bude:

 

-         Pomáhať im identifikovať ich kvality, schopnosti/zručnosti a záujmy.

-         Rozvíjať ich schopnosti/zručnosti a získavať nové, ktoré budú užitočné pre ich budúce povolanie.

-         Pomáhať im objavovať nové sektory, odbory, povolania.

-         Pomáhať im zažiť, použiť a rozvíjať rôzne zručnosti potrebné pre každý odbor/povolanie.

-         Pomáhať im vybrať si budúci kariérny plán podľa ich intelektuálnych možností, zručností a záujmov.

-         Pomáhať im pochopiť, ktorá cesta vzdelania je najvhodnejšia, aby ich priviedla k povolaniu, ktoré si vybrali.

-         Pomáhať im zoznámiť sa s dnešným svetom práce na európskej úrovni, pomocou porovnania pracovných požiadaviek a ciest vzdelania vedúcich k týmto prácam v našich troch krajinách.

-         Umožňovať im zažiť, spolu s európskym kamarátom, skutočný svet práce v sektore, ktorý si vybrali, na farme, vo firme/spoločnosti, v ich vlastnej krajine a v zahraničí pod vedením profesionála počas krátkej stáže.

-         Umožňovať im ohodnotiť svoju skúsenosť použitím európskych nástrojov (dokumenty EUROPASU ).

 

Tieto ciele budú dosiahnuté pomocou:

 

-         Prieskumov a ankiet o rôznych povolaniach:  primárny sektor (poľnohospodárstvo a i.), sekundárny (priemysel) sektor, terciárny (služby).

-         Skupinovej práce a projektového vyučovania zameraného na zhromažďovanie informácii a ich spracovanie, prezentáciu, výmenu a porovnávanie informácií so zahraničnými partnermi.

-         Praktickej stáže v konkrétnej firme/ farme/ banke/ inštitúcii spolu so svojim zahraničným spolužiakom počas medzinárodnej mobility.

 

-         Návštev/exkurzií, tvorivých  dielni  na/v  farmách/firmách/prevádzkach/továrňach/kanceláriách, vo vzťahu k trom sektoroaktivity počas celej realizácie projektu.

 

Výsledkami týchto aktivít budú:

 

-         Tvorba sady ATRAKTÍVNYCH, ZÁBAVNÝCH, ILUSTROVANÝCH DIAGRAMOV – kde sú na jednej strane povolania odvodené od odborov vzťahujúcich  sa k trom sektorom aktivity a na druhej strane NÁUČNÁ/ODBORNÁ CESTA k týmto povolaniam.

 

-         SPRÁVY ZO STÁŽE.

 

Tieto výsledky budú mať nasledovný dopad:

 

-         Sada DIAGRAMOV bude použitá na PARTNERSKÉ UČENIE s mladšími žiakmi (v našich  školách aj mimo nich ).

-         Bude užitočný nástroj ako zážitkovým a nenásilným spôsobom poskytnúť ÚVOD DO KARIÉRNEHO PORADENSTVA na najnižších stupňoch vzdelávania.

-         Tento proces predávania informácií najmladším cez partnerské učenie a zábavné materiály zaistí udržateľnosť výsledkov projektu.

 

-         Projekt a jeho výsledky budú prežívať dlho po skončení projektu vďaka rozsiahlemu, dobre organizovanému rozširovaniu výsledkov na miestnych/regionálnych/národných/európskych úrovniach cez média, internet, Erazmus+ nástroje, cez miestne a regionálne školy, ktoré budú mať záujem pokračovať vo využívaní našich materiálov, cez miestne a regionálne vzdelávacie orgány a cez pridružených partnerov vo vzťahu ku kariérnemu poradenstvu.

 

 

Do realizácie projektu na našej škole bude zapojených 24 žiakov z ôsmeho a siedmeho ročníka, ktorým účasť na projekte má pomôcť pri výbere ich budúceho povolania.